Projektledare och rådgivare, Solvens 2

Uppdraget avsåg att hos ett större svenskt försäkringsbolag leda och stödja förändringsarbete inom områdena Riskhantering och Företagsstyrning för att uppnå regelefterlevnad inom Solvens 2.
I uppdraget ingick även rådgivning i regelverks- och rapporteringsfrågor.